PERSONLIG INTEGRITET PÅ INTERNET

ALLMÄN INTRODUKTION

Denna policy har som målsättning att beskriva hanteringen av denna webbplats som tillhör FCA Italy S.p.A., avseende behandlingen av personuppgifter för de användare/besökare som besöker webbplatsen.

FCA Italy S.p.A. avser, i enlighet med den lagstiftning för skydd av personlig integritet som gäller på det nationella territoriet, garantera personlig integritet och säkerhet för de personuppgifter som tillhör varje användare/besökare, även i samband med åtkomster via internet som har gjorts utomlands, i enlighet med vad som framgår av koncernens uppförandekod.

Policyn kommuniceras även som en kort informationstext när hela policyn inte återges oförkortad, i enligt med art. 13 i förordning 196/03, som har utfärdats som tillämpning av art. 10 och 11 i direktiv nr. 95/46/EG, till alla som interagerar med webbplatsens webbtjänster som är åtkomliga med hjälp av telematik, för skydd av personuppgifterna.

En detaljerad informationstext om behandlingen av dessa uppgifter, som ges i enlighet med art. 13 i förordning 196/03 - kod som berör skydd av personuppgifter - anges, vid behov, på de sidor som berör de enskilda tjänster som erbjuds. Dessa informationstexter är avsedda för att fastställa gränser och procedurer för behandling av uppgifterna för varje tjänst, utifrån vilka användaren/besökaren sedan kan ge sitt samtycke och godkänna datainsamlingen och den senare användningen.

Vi påminner om att informationstexten inte anges för andra webbplatser som eventuellt kan besökas av användaren via länkar.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG, REGISTERANSVARIGA OCH REGISTERFÖRARE

Personuppgiftsansvarig är FCA Italy S.p.A. som representeras av en tillförordnad person från organisationen Information & Communication Technology som tillhör FCA Italy S.p.A. med huvudsäte på Corso Agnelli 200, Turin. Registeransvarig för denna tjänst är en tillförordnad person från FCA Italy S.p.A:s Direzione Brand Marketing Communication (ledargrupp för marknadsföring och kommunikation för märket).

Personuppgifterna kan behandlas av registerförare, även externa, som ansvarar för hanteringen av den begärda tjänsten och av registeransvarig/a.

 

TYP AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING

WEBBPLATSEN erbjuder innehåll av informativ och interaktiv natur. Vid navigering på webbplatsen kan man alltså få information om användaren, eller mer allmänt om besökaren, på följande sätt:

Navigeringsuppgifter

De informationssystem och mjukvaruprocesser som används för att denna webbplats ska fungera får, vid normal användning, fram vissa personuppgifter vars överföring är underförstådd vid användning av kommunikationsprotokoll på internet.

Det handlar om information som inte har samlats in för att associeras med identifierade personer men som av sin natur, genom bearbetningar och associationer med uppgifter som innehas av tredje parter, skulle kunna möjliggöra identifiering av användarna.

I denna kategori av uppgifter finns IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, domännamn och adresser till webbplatser man har gått in på eller lämnat, information om de sidor som har besökts av användarna inuti webbplatsen, tid för besök, vistelse på enskild sida, analys av intern sökväg och andra parametrar som berör operativsystemet och användarens informationsmiljö.

 

Dessa uppgifter av teknisk/informativ natur samlas in och används sammanlagt och anonymt endast för dessa ändamål: 

att förbättra tjänstens kvalitet och optimera webbplatsens funktioner; 

att förstå användarnas beteende för att kunna förbättra kommunikationen online; 

att förbereda statistisk information som berör användningen av webbplatsen.

 

Lokaliseringsuppgifter

Efter användarens tidigare samtycke kan WEBBPLATSEN behandla lokaliseringsuppgifter - på ett icke kontinuerligt sätt - för att kunna tillhandahålla de tjänster som användaren har begärt.

 

Uppgifter som användaren/besökaren har uppgett frivilligt

Dessa är de fall då användaren/besökaren själv, efter att ha läst den detaljerade informationstexten, lämnar sina personuppgifter för att få tillgång till vissa tjänster som har valts fritt.

 

Policyn för ”Opt-In” och ”Opt-Out”: lämplig information ges hur som helst innan aktivering av en bestämd tjänst och vid behov ges särskilt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Detta samtycke kan upphävas när som helst, vilket leder till att möjligheten att använda tjänsten i fråga förfaller. 

Specifika informationstexter kommer att återges eller visas efter hand på de sidor på webbplatsen som är avsedda för särskilda tjänster på begäran.

Uppgifter för minderåriga

FCA Italy S.p.A. samtycker inte till att minderåriga personer under 18 år uppger sina personuppgifter.

 

BEHANDLING

Behandlingen sker genom automatiska verktyg (t.ex. med hjälp av elektroniska procedurer och databärare) och/eller manuellt (t.ex. på papper) under den tid som är nödvändig för att fullfölja de ändamål som uppgifterna har samlats in för och i enlighet med gällande bestämmelser.

 

TEKNIKER

Cookies

Webbplatsens användning av cookies regleras av policyn för cookies. 

Web beacons, clear GIFs, page tags och web bugs

Alla dessa termer används för att beskriva särskilda tekniker som används av våra webbplatser för att hjälpa oss att förstå och analysera hur de används och förbättra upplevelsen av webbplatsen. De kan användas för reklambudskap som visas på de besökta sidorna.

En web beacon (eller liknande) motsvarar en liten genomskinlig bild som har bifogats till en webbsida eller ett e-postmeddelande. Den används tillsammans med cookies och skickar information såsom IP-adressen, när webbsidan eller e-postmeddelandet visas, från vilken enhet och från vilket geografiskt område den används.

Eftersom de utgör en del av webbsidan är det omöjligt att avlägsna dem, men det är möjligt att göra dem oanvändbara genom att inaktivera de cookies som har ställts in av dem.

Javascript

En teknik som används som alternativ till en direkt analys av loggfilerna från webbservrarna.
Består av att samla in och bearbeta navigeringsuppgifterna genom användning av en särskild JavaScript-kod som är placerad inuti de berörda html-sidorna. 

 

PERSONER SOM KAN FÅ TA DEL AV DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter kan behandlas av andra personer som arbetar åt FCA Italy S.p.A. med särskilda kontraktsvillkor, i länder inom EU eller i länder utanför EU och inom de gränser som förutses av art. 43 och 44 bokst. b) i förordning nr. 196/2003.

Dina personuppgifter kan meddelas till tredje parter för att uppfylla lagbestämmelserna, alltså för att iaktta direktiv från offentliga myndigheter eller för att utöva en rätt i ett domstolsförfarande.

 

ANSLUTNING TILL ANDRA WEBBPLATSER

Från webbplatsen kan man ansluta sig till andra webbplatser; denna befogenhet har signalerats tydligt för att visa kunden/besökaren när han/hon lämnar webbplatsen som tillhör FCA Italy S.p.A.

Kunden/besökaren ombeds därför vara särskilt uppmärksam på att FCA Italy S.p.A. inte äger eller ansvarar för dessa webbplatser som hanteras helt av andra företag och/eller organisationer, för vilka det är nödvändigt att kontrollera och eventuellt godkänna tillhörande policy avseende skydd av personlig integritet. 

FCA Italy S.p.A. avsäger sig därför allt ansvar vad gäller eventuellt begäran av och/eller lämnande av personuppgifter till andra webbplatser.

 

BERÖRDA PERSONERS RÄTTIGHETER

De personer som personuppgifterna berör har rätten att när som helst få bekräftat om dessa uppgifter finns eller inte, att känna till deras innehåll och ursprung, samt att kontrollera att de stämmer och att be att få komplettera eller uppdatera uppgifterna, liksom att ändra dessa (art. 7 i förordning 196/03).

Enligt denna artikel har man rätt att begära den kompletta och uppdaterade listan över alla registeransvariga, att begära radering av uppgifterna, att göra uppgifterna anonyma eller att uppgifter som behandlas på ett lagstridigt sätt blockeras, liksom att motsätta sig deras behandling av legitima skäl.

För att utöva dessa rättigheter och vid problem eller eventuella krav på förtydliganden av vad som har uppgetts ber vi er att skriva till FCA Italy S.p.A.- Customer Experience & CRM - Ufficio Privacy - C.so Agnelli 200 - 10135 Turin.

 

ÄNDRING AV POLICYN

Denna policy reglerar behandlingen av personuppgifter som har uppgetts av användare/besökare vid navigering på webbplatsen. Eventuellt ikraftträdande av ny sektoriell lagstiftning, liksom även den konstanta kontrollen och uppdateringen av tjänsterna för användaren, skulle kunna medföra ett behov av att ändra behandlingen. Det är därför möjligt att vår policy ändras med tiden och vi uppmuntrar därför användaren/besökaren att regelbundet besöka denna sida.

 

8 april 2015