JURIDISK INFORMATION

 

ANVÄNDARVILLKOR

 

Tillgång till denna webbplats (Alfaromeo.se) innebär att du accepterar följande villkor. Dessa villkor kan uppdateras och/eller modifieras när som helst av FCA Italy S.p.A., efter eget gottfinnande, utan att användarna behöver meddelas i förväg

 

ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH ANVÄNDNING AV DESS INNEHÅLL

 

FGA tar inget ansvar av något slag när det gäller åtkomst av användare till denna webbplats eller deras användning av webbplatsens innehåll.

 

WEBBPLATSENS INNEHÅLL

 

Allt innehåll på webbplatsen (nyheter, foton, videor, ljud, märken, logotyper, domännamn, mjukvaruapplikationer, grafiska layouter, teknisk dokumentation och manualer, etc.) och deras relaterade rättigheter förbehålls. Sådant innehåll kan därför endast konsulteras för personlig information, all annan användning är uttryckligen förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från FGA.

Även om informationen i denna applikation samlades in och visades på ett ansvarsfullt och korrekt sätt på denna webbplats, lämnas ingen garanti om riktigheten, fullständigheten, användbarheten eller möjlig användning av användare, FGA frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för fel, oprecision eller utelämnanden om sådana uppgifter.

Vissa sidor på webbplatsen kan innehålla information om framtida planer och avsikter, som beskrivs från tid till annan genom användning av termer som "förvänta", "uppskatta", "förutse", "nuvarande" och "plan". Sådana uttalanden innebär inte till sin natur något åtagande från FGA, som därför inte tar något ansvar med avseende på deras förverkligande.

 

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

 

Allt innehåll på webbplatsen - inklusive de varumärken som nämns eller visas på webbplatsen, design och patent relaterade till produkter på webbplatsen - är alla föremål för upphovsrätt och andra tillämpliga bestämmelser om skydd av immateriell och industriell egendom och får därför inte reproduceras, modifierad eller använd, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från FGA eller rättighetsinnehavarna.

 

PRODUKTER OCH PRISER

 

Informationen och bilderna - inklusive färgerna på produkterna - rörande utrustning, exteriört utseende, prestanda, mått och vikter, priser, bränsleförbrukning, driftskostnader etc. relaterade till produkter på webbplatsen är föremål för kontinuerlig uppdatering och kan beskriva tillbehör och valfritt utrustning som inte ingår i standardutrustning. Dessa uppgifter bör därför endast betraktas som ungefärliga och med förbehåll för fel och felaktigheter.

FGA kan när som helst, efter eget gottfinnande, göra strukturella eller formella ändringar av fordonen som beskrivs på webbplatsen, eller av fordonets färgnyanser eller standardutrustning.

Priserna som anges på webbplatsen är inte bindande eftersom de endast rekommenderas av FGA till dess distributionsnätverk.

FGA uppmanar därför användare att kontakta sina filialer och auktoriserade återförsäljare för den senaste specifika informationen om produkter på webbplatsen.

 

ANSVAR

 

FGA tar inget ansvar för informationen och uttalandena på webbplatsens sidor. I synnerhet innehåller de inte ett underförstått löfte eller garanti om produkternas sammansättning, lämplighet för något särskilt ändamål eller produkters icke-intrång av lagar eller patent. Vissa länkar till andra webbplatser kan visas på webbplatsen. FGA har därför inget inflytande på konfigurationen, tillgängligheten, tillgängligheten och innehållet på sidor som är anslutna till webbplatsen via länkar och erbjuder ingen garanti för aktualitet, riktighet, fullständighet eller kvalitet på information som rapporteras i dem. FGA kan inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada, inklusive utebliven vinst, som uppstår från användningen eller oförmågan att använda webbplatsen och dess innehåll, eller webbplatser som är länkade till den direkt eller indirekt, såväl som eventuella fel eller utelämnanden.

 

TREDJE PARTS IMMATERIELL EGENDOM

 

Denna webbplats drivs av FGA. FGA respekterar tredje parts immateriella rättigheter. En del material på denna webbplats kan publiceras och göras tillgänglig på webbplatsen av tredje part utan tillstånd från FGA. FGA-policyn tillåter inte material som gör intrång i tredje parts rättigheter att finnas kvar på webbplatsen, och konton för användare som gör intrång i dessa rättigheter kommer att raderas när intrånget uppmärksammas av FGA.

Om en användare anser att något av materialet på webbplatsen gör intrång i dess rättigheter, måste den användaren skicka ett meddelande till FGA som innehåller följande information:

 

i. identifiering av den rättighet som kränkts eller, i fallet med flera intrång, en lista över alla identifierade intrång;

ii. identifiering av materialet på webbplatsen som gör intrång i ovanstående rättigheter som han eller hon begär borttagning eller inaktivering av, tillsammans med information som gör det möjligt för FGA att identifiera föremålet för intrånget;

iii. uppgifter som är nödvändiga för att kontakta ägaren av de kränkta rättigheterna, inklusive adress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-post;

iv. en deklaration som anger att användningen av materialet i fråga inte har godkänts av ägaren av rättigheterna, av deras ombud eller av deras juridiska ombud

v. en försäkran som anger att informationen som lämnats till FGA är korrekt och, med vetskapen om att straffrättsliga påföljder kommer att uppstå i händelse av falska förklaringar, att de har tillstånd att agera på uppdrag av ägaren av den intrångade rättigheten( s)

vi. en signatur, verklig eller elektronisk, av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till den eller de intrångade rättigheterna.

 

Ovanstående meddelande ska skickas med rekommenderat brev till följande adress:

 

FCA Italy S.p.A.

k.a. Alfa Romeo Digital Marketing

Corso Agnelli, 200

10135 Turin

 

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

 

Utan att det påverkar andra rättigheter som användare drar nytta av i kraft av andra nationella eller internationella lagar, är dessa användningsvillkor för webbplatsen föremål för italiensk lag och kommer att tolkas i enlighet med den lagen (förutom reglerna om juridiska konflikter), inklusive eventuella tvist om existensen, giltigheten och verkställbarheten av dessa användningsvillkor för webbplatsen och alla andra avtal som hänvisar till dem.

 

Inom ovanstående gränser kommer den behöriga domstolen att avgöra eventuell tvist som uppstår angående dessa användningsvillkor för webbplatsen och alla andra avtal som hänvisar till dem att vara domstolen i Turin.n.